Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Změny zřizovacích listin, investice


  radnice cistaRada města se sešla na jednání v pondělí 4. září. Na programu měla  investice, změny zřizovacích  listin organizací zřízovaných městem, pozemkovou i majetkovou agendu.

   

  RM souhlasila se jmenováním Bc. Kateřiny Skypalové do Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, za Mgr. Michaelu Hruškovou a zároveň ji jmenovala předsedkyní komise.

   

  RM doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o odpisu vybraných nedokončených investic v celkové výši 404 240,00 Kč.

  (nepoužitelná dokumentace k etapám rekonstrukce kanalizace ul. Nuželická)

   

  RM doporučila zastupitelstvu města schválení nového znění článku 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy, IČO 737 41 060.

  (změna se týká rozšíření rozsahu doplňkových činností organizace)

   

  RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 35, kterým se povýší nová organizace 1739 - Dynamické osvětlení o 600 tis. Kč a zároveň se organizace 84 - Energetický management a organizace 73 - rezervy poníží každá o 300 tis. Kč.

  (mezinárodní projekt Dynamic Light se zaměřením na použití energeticky efektivních systémů)

   

  RM doporučila zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny organizace Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace, v úplném znění.

  (revize zřizovaí listiny a rozšíření rozsahu doplňkových činností)

   

  RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu na dodávku s názvem: „Dovybavení sběrného dvora v Sušici - vysokozdvižný vozík“ a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky:
  1. Jungheinrich (ČR) s.r.o., Říčany, 2. Linde Material Handling Česká republika s.r.o., Praha 10, 3.MANITEC trade, s.r.o., 344 01 Domažlice, 4. Toyota Material Handling CZ s.r.o., Rudná, 5. STILL ČR spol. s r.o., Praha 10 - Hostivař.

   

  RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu na dodávku s názvem: „Dovybavení sběrného dvora v Sušici - balíkovací lis“ a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky:
  1. EKOBAL s.r.o., Praha 4, 2. EKOPRAV, s.r.o., Praha 9, 3. LUX-PTZ s.r.o., Jablonné nad Orlicí, 4. TOMRA s.r.o., Mochov, 5. XERTEC a.s., Praha – Braník.

   

  RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání zakázek malého rozsahu na dodávku s názvem: „Dovybavení sběrného dvora v Sušici - ekosklad a kontejnery“ a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: 1. BRUKOV, spol. s r.o., Smiřice, 2. CONTPRO CZ s.r.o., Přeštice, 3. KOVO-HOLUB Nepomuk s.r.o., Nepomuk, 4. KOVOK kontejnery s.r.o., Jeseník, 5. MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem.

   

  RM schválila smlouvu o dílo na akci „Sušice, U Koupaliště – oprava mostu a povrchu komunikace“ s firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, s cenou 1 720 155,90 Kč bez DPH, tj. 2.081.388,64 Kč včetně 21% DPH , a pověřila starostu města jejím podpisem.

   

  RM schválila rozpočtové opatření č. 25, kterým se org. 73 – rezerva na investice a provoz sníží o 50 tis. Kč a organizace č. 9899 – školy, běžné opravy se zvýší o tutéž částku. (rozvody teplé vody u umyvadel v předsíňkách WC žáků)

   

  RM doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemkové parcely č. 368/1 (ost. plocha – ost komunikace) k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 189 m2
  za cenu ve výši 250,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.

   

  RM doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 431/1 (ost. plocha – ost. komunikace) k.ú. Humpolec u Sušice o výměře cca 100 m2 za cenu 150,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, a doporučila pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy.

   

  RM neschválila záměr prodeje části pozemku p. č. 432 (ost. plocha – ost. komunikace) k.ú. Humpolec u Sušice o výměře cca 200 m2 a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit její prodej.

   

  RM schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Sušice, jako povinným, a firmou ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněným, spočívající ve zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích města p.č. 1941/111 a 2347/4 k.ú. Sušicenad Otavou, za celkovou náhradu 4 700,- Kč + DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

   

  RM schválila pronájem části pozemku p.č. 358/1 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 20 m2 pro umístění restaurační předzahrádky do 30. 9. 2017, za nájemné 2,- Kč za m2 a den + DPH a pověřila starostu města podpisem nájemní smlouvy.

   

  RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. A-002887-00 ze dne 22. 5. 2017 na akci „Sokolovna – oprava kotelny“, uzavřenou s Jindřichem Lachoutem, Chotoviny – Červené Záhoří, kterým se navyšuje původní cena díla o 76.956,40 Kč bez DPH (tj. 93.117,24 Kč vč. 21% DPH), přičemž konečná cena díla je pak 1.821.478,19 Kč bez DPH
  (tj. 2.203.988,61 Kč vč. 21% DPH) a pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku.

   

  RM schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce s názvem „Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalého zahradnictví“, zadávané dle Směrnice č. 01/2014 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle přílohy, a to firmě BDP plus s.r.o., Praha 3 - Žižkov, za cenu 972.000,- Kč bez DPH (tj. 1.176.120,- Kč vč. 21% DPH) a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

   

  RM schválila čerpání fondu investic org. 209 – Mateřská škola Smetanova ve  výši 115 tis. Kč na pořízení elektrického varného kotle do školní jídelny.

   

  RM schválila otevření literárně dramatického oboru v ZUŠ Fr. Stupky v Sušici, a to od školního roku 2018/2019.

  -red-

  Sdílet